เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศธ.นายพะโยม  ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรมช.ศธ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. และคณะทำงาน

โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นางสาวมนต์สุดา  เกรียงไกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนางสาวนภา  จิโรภาส   ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ ขอชื่นชมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ “New Normal” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางไว้ และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกเหนือจากการมาตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับคนทำงานในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการศึกษาข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาที่หลากหลาย มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

มีอัตรากำลังเพียงพอในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้แก่ประชาชน ร่วมกับกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน และประชาชนทุกช่วงวัย ได้เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก และสามารถขยายผลการใช้พลังงานทดแทน เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติได้จริง


อีกทั้งได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมปลูกผักคนละแปลง เป็นแรงใจสู้ COVID 19 โดยการปลูกผักเพื่อบริโภคและนำผลผลิตที่ได้แบ่งปันให้แก่ประชาชน ในกิจกรรม วันศุกร์  ปันสุข-ปลูกรัก โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มรายได้ในชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

ในโอกาสนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ปลูกต้นเทพธาโรตามโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาของไม้เทพธาโร ให้กับ ศูนย์วิทย์ฯ เป็นที่ระลึกด้วย

จากนั้นเวลา 16.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 9 คน ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์จังหวัดตรัง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยได้กล่าวชื่นชมสำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง ที่ได้ตั้งใจพัฒนางานทำให้เกิดเครือข่ายความช่วยเหลือจากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ และปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกด้วย