เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๓๐ พล.อ​ จำลอง​ คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้​ นาย​อับดุลเลาะ​ เจ๊ะแว​ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ ร่วมกับ ชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พื้นที่ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี​ ณ.​ หอประชุมโรงเรียนบ้านปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๖๕ คน

โดยมีนายอารีฟ บือราเฮง ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ/นายอำเภอ พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นประธานพิธี, ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ บรรยายเรื่อง”ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วทกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” , นายนิรอมลี เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง”การสร้างความร่วมมือของคนในชุมโดยใช้หลักศาสนานำ. และนายทวีศักดิ์ ดาโอะ วิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง”การสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข้มแข็งของครอบครัว”

 

ทั้งนี้ พ.อ.วัฒนา กรมขันธ์ รอง ผอ.ศสว.ประธานในพิธี ได้พบปะและปิดกิจกรรมฯ จิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และนโยบาย ผอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้สภาฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมและพลักดันให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน