เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำวิจัยขับเคลื่อนโครงการปาดี คอมเพล็กซ์

โดยมีตัวแทนทีมวิจัยที่ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ และ ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน ปาดี คอมเพล็กซ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองผลลัพธ์ของโครงการ ภายใต้นโยบาย มศว.มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน นายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และตัวแทนกลุ่มอาซีพต่างๆ ในชุมชน และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ น้ำตกฉัตรวาริน และโครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19 ในพื้นฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส