เมืองลุง​ รุกพัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร! ร่วม​ 2 บริษัทเอกชน MOU พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ-มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

26​ พฤษภาคม​ 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจร ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน​

ทั้งนี้​ เป็นการลงนามระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน​ หน่วยงานภาครัฐ​ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง, สำนักงานเกษตรจังหวัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ 2 องค์กรภาคเอกชน คือ บริษัท บวรเวชสมุนไพร จำกัด และบริษัท โกเด้น ดราก้อน ฟรุ๊ต จำกัด

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ กล่าวว่า เป้าหมายการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดพัทลุงให้มีคุณภาพ​ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาด

ปัจจุบัน พัทลุง มีพื้นที่ทำการเกษตร 1,519,216 ไร่ หรือประมาณ 71 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีเกษตรกร 92,163 ครัวเรือน รวม 249,591 คน คิดเป็น 45% ของประชากรทั้งหมด

สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ปศุสัตว์, ข้าว, ผลไม้ และอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตมีความผันผวน ไม่ได้มาตรฐาน ผลผลิตไม่มีคุณภาพ​ ส่งผลให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามศักยภาพ สูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ดังนั้น​ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีพิธีลงนาม MOU พัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจรในครั้งนี้ ภายใต้กรอบกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ แสวงหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นต้น โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ คราวละ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2563 – 2568