ทพ.48 ประธานถวายเทียนพรรษา ณ วัดปิเหล็ง เจาะไอร้อง

ณ วัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานถวายเทียนพรรษา

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมี พันตรี ศรัณย์ณชัย จิตรเพชร นายทหาร ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ร้อยโท ปราโมชย์ เพ็ชรสุข ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4808, ร้อยตรี ราเมศ พลสุวรรณ์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กำลังพล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้

สำหรับ การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนจะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส