นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น

หรือผู้ที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ขอพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (จังหวัดสงขลา) ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน, บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน, ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน และการทำกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านพะโต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร, วิสาหกิจชุมชนจักสานต้นคลุมบ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ เข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมด้วยโล่ประกาศเกียรติคุณ