มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะแล้ โดย นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ”

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 บริษัท CPF จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา