“คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนประชุมเตรียมการก่อนลงพื้นที่เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด”


วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ อาคารสัปปายะสภาสถาน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้ประชุมเตรียมการก่อนลงพื้นที่ โดยในที่ประชุม ได้รายงานความคืบหน้าในการติดตาม ดำเนินการจากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามกระบวนการของวุฒิสภา โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ข้อมูลและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์กับประชาชนและส่วนรวมอย่างแท้จริง

 

โดยคณะกรรมการฯ มีกำหนดการจะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในเดือนนี้โดยจะเป็นการติดตามข้อมูลเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโควิท 19 การเยียวยากลุ่มอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะมีการพบปะกลุ่มศิลปินพื้นบ้านอย่างโนราและหนังตะลุงเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมรักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ยังมีกำหนดการจะลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้รับการตอบรับอย่างดีจากพื้นที่ โดยสามารถนำข้อมูลและปัญหาของประชาชนมาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่อย่างมีคุณภาพต่อไป