เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 414 และ เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สว.)หมายเลข 413 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทนหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมาธิการร่วมกัน

ตามข้อบังคับที่ 80 วรรคสอง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตและ หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นปัญหาที่ดิน การขยายเขต ไฟฟ้า ประปา การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ 25 ไร่ ในเขตอำเภอสุไหงโกลก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และการลงพื้น พบปะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห้วงเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินการต่อไป