วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวอามีนี สะอุ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลรือเสาะออก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บ้านกาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ครัวเรือนตัวอย่างปลูกผักกินเอง เพื่อลดรายจ่ายและได้ผักปลอดภัยไว้รับประทาน เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุน “กิจกรรมเพื่อนบ้านปลูกผักร่วมกัน บ้านเธอบ้านฉัน แบ่งปันกันกิน”

ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบินจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้เริ่มมีการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนให้หันมาปลูกผักกินเอง ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก

สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักสด ปลอดสารพิษ โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถสร้างค่านิยมที่ดี ในการรู้จักแบ่งปันให้กับคนในชุมชน สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้มยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสุขใจให้กับผู้ให้และผู้รับในยามวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งหมู่บ้านแห่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ปลูกสวนครัวครบ 100 % ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆอีกต่อไป

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส