กรมทหารพรานที่ 48 จัดงานวันคล้าย วันสถาปนากรม ครบรอบ 9 ปี บำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว

วันนี้ 25 มิถุนายน 2563 ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดงานวันคล้าย วันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ครบรอบปีที่ 9 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว

ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีพลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ และส่วนราชการ และกำลังพลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ วันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตามคำสั่งกองทัพบก เรื่องการจัดหน่วยทหารพราน และเปลี่ยนนามหน่วยหมวดทหารพรานหญิง สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2554 ให้จัดตั้งกรมทหารพรานเพิ่มเติมให้กองทัพภาคที่ 4 ระยะที่ 1 เพื่อเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ตั้งปกติ ณ บ้านเขาไคล ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กรมทหารพรานที่ 48

ทั้งนี้ กรมทหารพรานที่ 48 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดูแลอำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือพันเอก เอกพล เลขนอก ทั้งนี้กำลังทหารพรานที่มาจากการอาสาของประชาชนหรือเรียกได้ว่าเป็น “นักรบประชาชน” เป็นอาสาสมัครที่เข้ามา โดยเป็นลูกหลานของ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยทหารพรานนับว่ามีส่วนสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน จำนวน 50 นาย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรายที่ 48 จำนวน 480 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพล และครอบครัวอีกด้วย