1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมสำหรับการเปิดเรียน “ปลอดภัยจาก COVID 19 ทุกชีวิตในโรงเรียนเอกชน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามทุกโรงเรียนเอกชนแบบ x-ray เพื่อเตรียมความพร้อม ให้คำแนะในการเปิดเรียน โดยได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพมหานครจะมีคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงพื้นที่ครบทุกเขต และต่างจังหวัดจะเป็นเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแนะนำกว่า 1,000 คณะทั่วประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ใส่ใจและความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ