ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา มีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยระดับนานาชาติในหลายสาขาวิชา พร้อมทั้งมุ่งค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ๆในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งนี้สาเหตุที่มวล. ได้เลือกอยู่ในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากมวล.เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ทั่วโลก เช่นเดียวกับกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ


ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวต่อไปอีกว่า ล่าสุดมวล.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้พัฒนาศักยภาพ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้และไปอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกต่อไป


“ด้วยศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ทำให้ ม.วลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมเพื่อให้กระทรวง อว. คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยต้นแบบของไทย ซึ่งถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ประมาณ 200 ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติทั้งมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกได้” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว