(19 มิถุนายน 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จัดทำโดยธนาคารกรุงไทย เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนในเบื้องต้น

เพื่อใช้ทดแทนการลงทะเบียน การเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการ Check-in และ Check-out นั้น เพื่อช่วยควบคุมดูแลการระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ เมื่อมีการผ่อนปรนเปิดกิจการระยะที่ 2 จากเดิม ร้านค้าจะต้องลงทะเบียนการเข้า – ออกร้านของลูกค้าด้วยการจดใส่สมุด เปลี่ยนเป็น การ Check-in และ Check-out ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความสะดวก นั้น

ดร.อรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังที่มีมาตรการการผ่อนปรนให้โรงเรียนเอกชนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้นั้น ทาง สช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามทุกโรงเรียนแบบ x-ray เพื่อให้คำแนะนำถึงความพร้อมในการเปิดเรียน

โดยได้กำหนดมาตรการในการป้องการการแพร่ระบาด COVID 19 ทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพมหานครจะมีคณะทำงานของ สช. ลงพื้นที่ครบทุกเขต และต่างจังหวัดจะเป็นเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแนะนำ

 

นอกจากนี้ ทาง สช. ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการให้บุตรหลานกลับมาเรียนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID 19 โดยล่าสุด ได้รับรายงานว่า จากการตรวจสอบผลการลงทะเบียน การเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการ Check-in และ Check-out ผลสรุปความก้าวหน้าการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ในที่ประชุม ศบค. เมื่อวาน โรงเรียนเอกชน มีคะแนนเฉลี่ยของการใช้งาน 4.98 จากคะแนนเต็ม 5 เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ จากทุกองค์กรทั้งราชการและเอกชน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ใส่ใจและความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย