วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (ช่วงเช้า) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภายหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดที่ออกตามประกาศ

คัดกนอง

สถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID -19 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่มีความสำคัญสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้