นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการ ที่ดี พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านหรือชุมชนต้องมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีกิจกรรมที่โดดเด่น

มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ การเดินทางสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย ปัจจุบันภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 24 แห่ง โดยหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง
บ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด หรือ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตั้งอยู่ที่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้บริการที่พักโฮมสเตย์และนำเที่ยวเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือสัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ปลูกป่าชายเลน ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง กิจกรรมทำผ้าบาติก ชมการแสดงลิเกป่า และชิมอาหารทะเลสดๆจากกระชัง

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง การกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของบ่อหินฟาร์มสเตย์ มีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีการจองแพ็กเกจล่วงหน้าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยว จากเดิมรับได้ 60 คน เหลือ 40 คน (2 – 4 คน/ห้อง) เพิ่มระยะห่างให้นักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่ใช้สอย 10 ตร.ม./คน มีการซักประวัตินักท่องเที่ยวทุกคนก่อนเข้าพัก มีการจัดอาหารเป็นชุดสำหรับนักท่องเที่ยว และยังมีการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มาช่วยคัดกรองและติดตามการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารของบ่อหินฟาร์มสเตย์ ได้ทาง Facebook ชื่อ “บ่อหินฟาร์มสเตย์-วิสาหกิจชุมชน-เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-Bohinfarmstay” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด โทร. 081-892-7440