ช่วงบ่ายวันนี้ (17 มิ.ย. 63) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา , นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ , สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมประชุมหารือกรอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในสถานการณ์โควิด-19

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVD-19) ได้คลี่คลายในระดับหนึ่ง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ
เป็นลำดับ จังหวัดสงขลา จึงเล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้ จึงได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (โรงแรม,ร้านอาหาร ฯลฯ) , ด้านแหล่งท่องเที่ยว , ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว , ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านอื่น ๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรการคุมเข้มของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ปรับสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal อย่างแท้จริง

โดยดึงศักยภาพจุดเด่นของจังหวัดในด้านต่าง ๆ มาเป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรม ทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ประจำถิ่น , วัฒนธรรมที่หลากหลาย , ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ , ประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่า สู่เมืองมรดกโลก , ศูนย์กลางจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง , ศักยภาพด้านอาหาร-การช้อปปิ้ง , เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง , แหล่งท่องเที่ยวรอง เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวหลัก “เชิงศรัทธา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอาหาร วิถีชุมชน ธรรมชาติที่สวยงาม (สะพานเกาะใหญ่) สู่การท่องเที่ยวคุณภาพ วิถีใหม่ ยั่งยืน”

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 17 มิ.ย. 63