วันนี้ (16 มิ.ย. 63) ที่ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ 6 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

โดยมีพระสมุห์นพเดช ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยกำลังในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ปฏิบัติตามที่ สบค. แนะนำอย่างเคร่งครัด ในช่วงการผ่อนคลายระยะที่ 4 ต้องไม่ลืมเรื่อง Social distancing และการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจากการลงพื้นที่ต่างๆมีการเตรียมการด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สำหรับการมาในครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจ ในด้านการพัฒนาพื้นที่จะใช้สภาสันติสุขตำบลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา รวมทั้งมีกองกำลังในพื้นที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับความไม่สงบ และชุมชนมีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะทำให้เกิดความสุขและความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งประชาชนจะต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งมอบเจลล้างมือเพื่อใช้ป้องกันโรค COVID – 19 ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกแด่พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณอีกด้วย

สำหรับชุมชนไทยพุทธบ้านศรีภิญโญ อ.รือเสาะ จงนราธิวาส เป็น 1 ใน 3 ชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา มีราษฎรไทยพุทธ จำนวน 21 ครัวเรือน สมาชิก 73 คน ปัจจุบันมีนิคมสร้างตนเองศรีสาครเป็นผู้ดูแล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และสวนผลไม้