วันนี้ 15.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

นายนิพนธ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งถึงมาตรการรักษามาตรฐานการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในส่วนของการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวชายหาด ชายทะเล ต้องกำหนดการใช้พื้นที่ให้มีความชัดเจน เช่น พื้นที่ของร้านค้า พื้นที่สำหรับพักผ่อน พื้นที่ของการจัดกิจกรรม ต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นหลัก ต้องไม่ให้เกิดความแออัด รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และบริเวณโดยรอบ มีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และต้องจัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ เพื่อประโยชน์ในการติดตามสอบสวนโรคย้อนหลังได้

“ฝากให้ทางจังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยประสานกับทางเกษตรจังหวัดในการมอบต้นพันธุ์พืช พันธุ์ผักที่พร้อมปลูกให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ” นายนิพนธ์ กล่าว