นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานให้ทุกอำเภอได้เตรียมข้อมูลนำเสนอคร่าวๆเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ

วันนี้ไปให้กำลังใจโรงพยาบาลสุไหงปาดี ในฐานะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ออกไปร่วมทำงานศูนย์กักกันตัวของอำเภอ ได้รับการต้อนรับจากตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์ผดุง ลิ่มเฮงและท่านสาธารณสุขอำเภอ ทีมโรงพยาบาลสุขภาพตำบล ทีมบริหารทุกฝ่ายได้มาร่วมต้อนรับได้แลกเปลี่ยนในการจัดระบบการจัดการเพื่อควบคุมโรค วันนี้ได้พูดคุยกันชึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลได้ดำเนินการแล้ว

1. จัดระบบจ่ายยาให้พวกโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้แล้วผ่านกลไก อสม เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้จัดการจ่ายยาคนละ 3 เดือนไปแล้วถือว่า สุดยอด ย้ำต้องทำต่อเนื่องจนกว่ามั่นใจปลอดเชื้อแล้ว หัวหน้าเภสัชและสาธารณสุขอำเภอได้ดำเนินการด้วยกันถือว่าประสบผลสำเร็จ
2. ให้ช่วยลงพื้นที่สำรวจ เสนอแนะการเฝ้าระวังการคิดเชื้อในสถานศึกษาของอำเภอเพื่อทำให้เปิดเรียน ลดการติดเชื้อ covid 19 เพราะด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเก่งที่สุด ย้ำต้องทำงานร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนระดับอำเภอในการลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน

3.เสนอให้ช่วยออกใบรับรองแพทย์ในกลุ่มที่จำเป็น ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเผื่อมีการระบาดรอบหน้าจำเป็นต้องปิดเมืองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน
4. ฝาก เรื่องHome Quarantine ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการติดเชื้อและ สามารถจัดการเรื่องกลุ่มต่างๆในการแยกประเภท กลุ่มเสี่ยง กลุ่มดีได้ ทางโรงพยาบาลมีการวางแผนไว้แล้วท่านสาธารณสุขอำเภอท่านพร้อมดำเนินการเรื่องข้อมูล

5. เรื่องการใช้สมุนไพรไทย ในการใช้บำบัดป้องกันโรค covid 19 ชึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วย ฝากการใช้สมุนไพรไทยในโรงพยาบาลด้วย ชึ่งจังหวัดนราธิวาสมีโรงงานสมุนไพรของผลิตโดยโรงพยาบาลจะแนะชึ่งได้ผ่านมาตรฐานGMP-WHO ด้วย ถือว่าเป็นข่าวดีมาก ฝากให้โรงพยาบาลสุไหงปาดีช่วยสั่งชื้อมาให้บริการกับประชาชนด้วย ลดการใช้ยาทางแพทย์แผนปัจจุบันลง
6. ให้ช่วยทำฐานข้อมูลคนที่กลับมาจากมาเลเชีย ให้ตรวจสุขภาพคัดกรอง ดี เสี่ยง ป่วย ไว้ด้วย ท่านสาธารณสุขอำเภอก็ทำได้ดีเยี่ยม
7.เรื่องการละหมาดวันศุกร์ ได้เสนอแนะเรื่องทำฐานข้อมูลสุขภาพ การให้คนที่แข็งแรงสามารถมาละหมาดวันศุกร์ได้ต้องทำตามมาตรฐานการควบคุมโรค และอาจให้รูปแบบ ศุกร์เว้นศุกร์ในกลุ่มมีความเสี่ยงจัดระบบของโซนการนั่งและกระจายการละหมาดหลายๆมัสยิดในอำเภอ เพื่อไม่ให้กระทบกับอัตลักษณ์ ประเพณี ค่านิยมของชาวบ้านแต่ยังคงคุณภาพในการป้องกันการระบาดของโรค