คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในฐานะผู้พัฒนาวัสดุหุ้มแบริเออร์จากยางพาราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ในงานครั้งนี้ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการโดยกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอรูปแบบของอุปกรณ์ทางด้านการจราจร การแสดงขั้นตอนการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตหรือแบริเออร์ และการผลิตหลักนำทางจากยางธรรมชาติ ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอประโยชน์ของโครงการ ซึ่งการดึงปริมาณยางพาราเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยทางการจราจร จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและช่วยยกระดับราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร และช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางถนนได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย