พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรกับศูนย์แพทย์ทหารบกชายแดนใต้ ในหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์กู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ในการดูแลพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

โดยมีพันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกชายแดนใต้และท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ท่านสุนทร ปราบเขต ทีมผู้บริหารตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้แทนโรงพยาบาลยะลา และเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยมาร่วมงานอย่างมากมาย และในการทำข้อตกลงในวันนี้ได้ทำความเคารพถวายสักการะเปิดกรวยกระทงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เนื่องในวโรกาสพระราชทานรถกู้ชีพพระราชทานมาให้แก่หน่วยงานศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อมาให้บริการพี่น้องประชาชนจำนาน 4 คัน 4 จังหวัดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า พวกข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต ขอพระองค์ทรงพระเจริญ