กำลังพลปลื้มใจ ผู้บังคับบัญชาห่วงใย เดินทางเยี่ยมบุตร ที่มีความต้องการพิเศษ ไกลถึงจังหวัดสงขลา

ณ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 12 บ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย นางนัฐพร เลขนอก ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 เดินทางลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ เด็กชายธีธัช อ่อนทอง บุตรของอาสาสมัครทหารพราน เฉลิมพล อ่อนทอง และนางจารุวรรณ อ่อนทอง พร้อมทั้งตรวจร่างกายทั่วไป และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องแก่ผู้ดูแลบุตร ตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี กำลังพล ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมคณะในครั้งนี้

ด้าน อาสาสมัครทหารพราน เฉลิมพล อ่อนทอง กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และนางนัฐพร เลขนอก ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 ได้เดินทางมาถึงบ้านของตนเอง ตัวของน้องธีธัช (น้องปีใหม่) ตอนนี้อายุได้ 10 ปี โดยปกติน้องไม่มีโอกาสได้ออกไปไหน และไม่ค่อยพบเจอกับผู้คน วันนี้น้องก็ดูมีความสุขที่มีคนมาเยี่ยมถึงบ้าน ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ห่วงใย และคอยดูแลมาตลอด

สำหรับตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่ผ่านมากองทัพบก และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดีเพียงประเภทเดียวเท่านั้น สมาคมแม่บ้านทหารบกได้เล็งเห็นถึงการขาดโอกาสของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้างของกองทัพบก ตลอดจนภาระของกำลังพลและครอบครัวในการดูแลรักษาบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

จึงได้ริเริ่มโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล โดยในขั้นต้น ได้พิจารณามอบทุนประจำปีให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งกำลังพล และครอบครัวกำลังพลคลายความกังวลในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับกำลังพลอีกด้วย