นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

แต่ในปีนี้เกิดสถาณการณ์ COVID – 19 จึงจัดให้มีการรับพระราชทานโล่รางวัลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้รับการคัดเลือกที่ 1 ระดับประเทศ

นางสาวอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง ให้ข้อมูลว่า ได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 3 หมู่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีอากาศร้อนชื้น ทำให้ต้นคลุ้มซึ่งพบมากในสวนยางพารา เจริญเติบโตได้ดี ประกอบผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้มีการนำต้นคลุ้มมาจักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ฝาชี และตะกร้า ซึ่งมีความคงทน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน

นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา โดยในช่วงปี พ.ศ. 2555 ราคายางพาราตกต่ำ และในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้รายได้จากการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แม่บ้านจึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยการสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง

และจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง” และพัฒนาเป็นสินค้า OTOP

นางสาวอรุณี เกาะกลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มเป็นสินค้าที่ขายดีมาก เนื่องจากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีความสวยงาม คงทน และเป็นที่นิยมของตลาด จึงมีคนในพื้นที่มาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น จากเดิมมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 68 คน สมาชิกมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000-30,000 บาท ต่อคน/ต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มได้แก่ ฝาชี ตะกร้ากลม ตะกร้าเหลี่ยม กระจาดผลไม้ กล่องใส่ทิชชู โคมไฟ ช่องทางการจำหน่าย มีการขายออนไลน์ ทางเพจชื่อเพจ “จักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง” ผ่านทางเฟซบุ๊ก “อรุณี เกาะกลาง” และ “กาญจนา พยัควัลย์” และทางเว็บไชต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้สนใจ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอรุณี 062- 6540788