3 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย IMT-GT Uninet ร่วมทำโครงการนำร่องแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระบบออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 1 โดยเจ้าภาพครั้งนี้คือ Unimap ประเทศมาเลเซีย

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และ Syiah Kuala University ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรม IMT-GT Virtual Mobility Programme : Teen Talk Project ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Series 1: Transitioning from Face to Face to Online Learning: The Good and the Bad  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยครั้งนี้ Universiti Malaysia Perlis (Unimap) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประชุมและนำเสนอแนวคิด ในรูปแบบออนไลน์โดยผ่าน Google Meet

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT UNINET และกำหนดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับการประชุมในครั้งที่ 1 ได้กำหนดหัวข้อ  “Transitioning from Face to Face to Online Learning: The Good and the Bad” โดยตัวแทนของนิสิตทั้ง 3 มหาวิทยาลัย นำเสนอแนวคิด การเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ ข้อดีข้อเสีย และผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมนำร่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเครือข่าย IMT-GT UNINET ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย ร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และ Syiah Kuala University ประเทศอินโดนีเซีย ในการทดลองนำร่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ที่กระทบต่อสังคมในวงกว้าง รวมทั้งกิจกรรมวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  สำหรับโครงการ Teen-Talk Project เป็นหนึ่งในกิจกรรมนำร่องสู่โครงการอื่นๆ ในอนาคตของเครือข่าย IMT-GT UNINET

ซึ่งโครงการนี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะจัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับกิจกรรม IMT-GT Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project มีกำหนดจัดทั้งหมด 6 ครั้ง จะมีการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  และกิจกรรมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 และกำหนดหัวข้อเนื้อหาแต่ละครั้งต่างกัน แต่มีความเชื่อมโยงกันในภาพรวม คณะต่างๆเข้าร่วมโดยการส่งนิสิตของเราเข้าร่วม

ซึ่งการเข้าร่วมมี 2 แบบ คือ แบบแรก เป็น participant หมายถึง เป็นผู้ร่วมอธิบาย/หรือนำเสนอเรื่องราวตามหัวข้อของ session และแบบที่สอง คือ เป็นผู้ร่วมสังเกตุ/หรือผู้ฟัง ที่เรียกว่า observers หรือ audience คือ เป็นผู้ฟัง ติดตามการประชุมแลกเปลี่ยน (และการเข้าร่วมทั้ง 2 แบบ จะมีใบ certificate การเข้าร่วมออกให้โดยมหาวิทยาลัยที่เป็น Host การจัดครั้งที่ 1 (1st session) มี Unimap ของมาเลเซียเป็น host โดยจัดในวันที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 9 โมงเช้าเป็นต้นไป ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะเตรียมตัวแทนผู้นำเสนอประสบการณ์มหาวิทยาลัยละ 5 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”