ที่ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 31 พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ พ.ท.กฤษกร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 (1) ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติ์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 31 บ้านเจาะไอร้อง หมู่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน


สำหรับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 31 ได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ในการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตชุมชน อำเภอเจาะไอร้อง และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด POP UP เพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรง,ปฏิบัติงานในด้านกิจการพลเรือน ทั้งในด้านการเสริมสร้างความเข้าใจ,การปฏิบัติการจิตวิทยา, การประชาสัมพันธ์, การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน


ทั้งนี้ พล.ต.กิตติ์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์ ได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กำลังพลปฏิบัติตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย การระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน, การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม, งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และงานด้านการเสริมสร้างความเข้าใจ

พร้อมเน้นย้ำกำลังพลให้มีมาตราการในรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ และรักษาที่ตั้งหน่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด