4 มิ.ย. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดการน้ำเสียเข้าพบ เพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในคลองสำโรงอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการสำนักงานตัดการน้ำเสีย สาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาสงขลา เข้าพบ ณ บ้านพักเขารูปช้าง

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำได้ดี ซึ่งจากการสำรวจพบว่า คลองมีปัญหาตื้นเขิน คันคลองบางช่วงมีระดับต่ำและมีผู้อาศัยริมคลองหนาแน่น ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น

โดยได้มอบหมายให้รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาสงขลา ไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้ เพราะนับเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยทาง อจน.ต้องหาแนวทางแก้ไข และนำความคืบหน้าแนวทางของการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง มาชี้แจงให้ทราบอีกครั้งภายในหนึ่งเดือน

ทั้งยังฝากให้ อจน.ไปดูปัญหาคลองวง ซึ่งทาง อจน.มีแผนที่จะก่อสร้างบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก โดยได้ให้คำแนะนำ อจน.ไปวางแผนแม่บทศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อเตรียมรองรับศูนย์ราชการที่จะย้ายไปตั้งอยู่ตำบลพะวง

นายนรินทร์ รองโสภา กล่าวว่า อจน.ได้มีการศึกษาไว้แล้ว แต่เนื่องจากคลองสำโรงมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้ง เพื่อที่จะให้ปัญหาคลี่คลาย ตั้งแต่เรื่องขาวบ้านที่รุกล้ำแนวคลองทั้งหมด ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้มากนัก แต่ก็จะดูในแนวทางอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงโดยเร็วที่สุด