ชาวสวนปาล์มเฮ! รัฐบาลปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเร็วขึ้น จากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน ในงวดที่ 7 8 และ 9

ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 โดยกำหนดราคาประกันไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน และรัฐบาลจะชดเชยราคาส่วนต่างให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 งวด ทุก ๆ 45 วัน ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว ส่วนงวดที่ 3 4 และงวดที่ 5 ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่าง เนื่องจากราคาตลาดที่ใช้ในการอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันที่กำหนดไว้ ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดที่ 6 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบแปลง ในปี 2563 ให้กับ ธกส.แล้ว ซึ่งราคากลางอ้างอิงในงวดที่ 6 อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.03 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มีราคาส่วนต่างอยู่ที่กิโลกรัมละ 0.97 บาท หรือคิดเป็นไร่ละ 352.35 บาท และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการโอนเงินของ ธกส. ซึ่งเกษตรกรสามารถเช็คยอดเงินได้หลังวันที่ 5 มิถุนายนนี้

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยงวดที่ 7 8 และ 9 ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่

โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ 7-9 เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาที่แท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วขึ้น ในช่วงที่ราคาผลปาล์มดิบต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7-9 กำหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ซึ่งลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 363.25 กก. เพราะเดิมกำหนดให้มีการช่วยเหลือเพียง 8 งวด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ซึ่งงวดที่ 7 จะจ่ายวันที่ 16 มิ.ย.2563 และงวดต่อไปจะจ่ายทุกวันที่ 16 หากตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนการจ่ายให้เร็วขึ้น โดยธนาคารเพี่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง

จึงขอเน้นย้ำและเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับการช่วยเหลือตามรอบที่เหลือ ที่จะมีการจัดส่งข้อมูลต่อไป

ภาพประกอบสวนปาล์มจาก youngplam.com