สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท โปรเกรส คอนซัลแตนท์ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

โดยเป็นการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของผลการศึกษาของโครงการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ในด้านความต้องการและแสวงหาทางออก เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอ (บางส่วนของอำเภอชะอวด และอำเภอหัวไทร) จังหวัดพัทลุง (ทุกอำเภอ) และจังหวัดสงขลา (ยกเว้นอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

จากการดำเนินโครงการก่อนหน้า ทำให้คณะที่ปรึกษาได้รับทราบสภาพปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและความต้องการของประชาชนในแต่ละโซน ได้แก่ โซนที่ 1 โซนชะอวด-พรุควนเคร็ง โซนที่ 2 โซนป่าต้นน้ำ-พัทลุง และพื้นที่ต้นน้ำ-สงขลา โซนที่ 3 โซนคาบสมุทรสทิงพระ โซนที่ 4 โซนทะเลน้อย โซนที่ 5 โซนทะเลสาบตอนบน-พัทลุง โซนที่ 6 โซนทะเลสาบตอนล่าง และ โซนที่ 7 โซนเมือง-ลุ่มน้ำอู่ตะเภา นอกจากนี้ ประชาชนยังได้เสนอแผนงานโครงการให้กับที่ปรึกษาจำนวนกว่า 93 โครงการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างเหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนการลงแอพพลิเคชั่นการประชุมออนไลน์ ได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์-โทรสาร 0-5596-2822 เว็บไซต์โครงการ http://www.aei.nu.ac.th/Songkhla%20Lake%20Project.htm