ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และม.อ. ทุกวิทยาเขต เปิดรับ 400 อัตรา ในจังหวัดสงขลา ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล พัทลุง ปัตตานี​ และยะลาว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกระทรวง อว. ได้ประกาศการจ้างงานตามโครงการระยะที่ 2 ซึ่งทำงานระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

การรับสมัครที่ผ่านมา ผู้สมัครในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาเขตจะมีจำนวนมาก บางแห่งรับเพียง 5 คน แต่สมัครถึงเกือบ 200 คน แต่ผู้สมัครจะน้อยลงในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครส่วนใหญ่เพิ่งสำเร็จการศึกษา แต่ก็มีบางคนอายุ 60 ปี ที่มีความตั้งใจ
ทำงาน

ซึ่งได้ประกาศผลการคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม โดยมีรายชื่อสำรองไว้ และจะปฐมนิเทศออนไลน์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่อให้ความรู้การทำงานเป็นทีม หลักการทำงานกับชุมชนโดยลักษณะงานลงพื้นที่ทำงานเป็นทีมๆ ละ 5 คน เข้าหาชุมชน

โครงการดังกล่าว มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา มีผู้บริหารหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ และใช้สื่อสมัยใหม่ในการติดตาม โดยมี ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ซึ่งเชี่ยวชาญการจัดการฐานข้อมูลของชุมชน มาช่วยจัดระบบในการติดตามการทำงานลงพื้นที่ จำนวน 80 พื้นที่ของอาสาสมัครทั้ง 400 คน แบบ real time เป็นระบบที่ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลในการสื่อสาร ติดตามและรายงาน

 

“ม.อ. จัดทำโครงการบัณฑิตอาสามาเป็นปีที่ 16 จึงมีประสบการณ์ในการทำงานประสานกับพื้นที่ต่างๆ คือ​ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจตำบล(รพ.สต.) ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานอยู่แล้ว”