Pool SMEs ของขวัญปีใหม่ ที่อยากได้จากรัฐบาล

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” ตั้งศูนย์วิจัยธุรกิจและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ พร้อมสำรวจ “ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ SMEs อยากได้จากรัฐบาล” เพื่อส่งเสริม SMEs ไทยให้แข็งแรง

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นเครือข่ายองค์กร SME หลักของประเทศที่เข้มแข็ง เป็นเสาหลักในการพัฒนา SMEs ในทุกมิติ และสามารถร่วมมือได้กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์    เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา กล่าวถึงบทบาทสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และว่า
สมาพันธ์ฯ มีพันธกิจหลัก 5 ข้อ

1. สร้างสังคมของการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

2. เป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ SME และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับ SMEs (Voice of SMEs)
3. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในทุกภาคส่วน (Connectivity and Collabaration)

4.พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และนำ TechnologyInnovation & Creativity (TIC) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของ SME (Organization Development)

5. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Good Governance & GoodImage)

ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คือการเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ SMEs และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา สมาพันธ์ฯ จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยธุรกิจและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการสำรวจความคิดเห็น ความเชื่อ หรือพฤติกรรมทางสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจในสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดทำ พัฒนา ให้บริการทางวิชาการ การให้คำปรึกษาและสนับสนุนการผลิตงานบริการ อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่สังคม

รวมทั้ง เพื่อดำเนินการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับ SMEs โดยการสำรวจวิจัยด้านการดำเนินการธุรกิจ SMEs ในมิติต่าง ๆ ที่ทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ เพื่อได้ทราบถึง
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และสามารถนำปประกอบการพิจารณาวางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจด้าน SMEs สามารถนำไปประเมินความคุ้มค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งธุรกิจ SMEs และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนต่อไปโดยจัดทำ SMEs Poll ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อส่งต่อความคิดเห็นไปยังภาครัฐ ให้สร้างนโยบายส่งเสริม SMEs ไทยให้แข็งแรง แบบสำรวจเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ SMEs อยากได้จากรัฐบาล”(ดังรูปประกอบคิวอาร์โค้ด) ระยะเก็บข้อมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 คาดว่ามีผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า 3,000 กิจการทั่วประเทศ

นอกจากนำผลสำรวจส่งต่อไปยังรัฐบาล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารของรัฐบาลแล้ว ยังนำข้อมูลเหล่านี้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย อาทิการพัฒนาผู้ประกอบการที่ตรงจุด, จัดทำแผนการทำงานของสมาพันธ์ฯ และจัดกิจกิจกรรมที่ตอบโจทย์