ผู้ว่าฯนราธิวาส -​ ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด – 19 ที่บ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

วันนี้ (24 พ.ค. 63) ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 โดยมี พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายดุสิต ขันทะสีมาเฉลิม ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ริมหนองน้ำ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เข้ามาเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักคิด “โคก หนอง นา โมเดล”

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก มีพื้นที่ดำเนินการโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 10 ไร่ 3 งาน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน คือ A , B , C ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานไปแล้วร้อยละ 41 ได้จัดสรรพื้นที่

ภายในฟาร์ม ประกอบด้วย พื้นที่หนอง 3 บ่อ พื้นที่โคก และพื้นที่นา ทำการเกษตรปลูกพืชผัก ไม้ยืนต้นตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง รวมทั้งป่า 5 ระดับ คือ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และใต้ดิน การเลี้ยงไก่ไข่

โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปรับปรุงบำรุงดิน สร้างฐานการเรียนรู้พอกิน พอใช้ ตามรูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตและแบ่งปันอาหารปลอดภัย เพียงพอ เพื่อเตรียมการสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 30 คน

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จะได้เรียนรู้และทำงานในฟาร์มตัวอย่าง สร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่ชุมชนต่อไป