นราธิวาส​ -​ เริ่มกลับมาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดวันแรก หลังตรวจประเมินมัสยิดที่มีความพร้อม 448 แห่ง ที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจภายใต้แนวทางปฏิบัติของจุฬาราชมนตรี

วันนี้ (22 พ.ค. 63) บรรยากาศที่มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางมัสยิดได้เตรียมความพร้อมรับการละหมาดวันศุกร์ โดยมีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิด จัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด พร้อมทั้งลงทะเบียนแจกบัตรคิวให้นั่งตามลำดับที่กำหนด และจัดทำ เครื่องหมายจุดละหมาดระบุตำแหน่งเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 1.5 เมตร

โดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาละหมาดนำผ้ารองละหมาดมาเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค และผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และอาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ซึ่งในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ได้กระชับเวลาให้ไม่เกิน 20 นาที

ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินพิจารณาผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ของจังหวัดนราธิวาส มีมัสยิด ในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 676 มัสยิด มัสยิดที่พร้อมปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ จำนวน 448 มัสยิด ไม่พร้อม 228 มัสยิด โดยมัสยิดที่มีความพร้อมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของจุฬาราชมนตรี ทั้งสำหรับมัสยิด ผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ และการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์

สำหรับการละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกในจังหวัดนราธิวาสหลังจุฬาราชมนตรีผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 จังหวัดนราธิวาสดำเนินการละหมาดวันศุกร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการคัดกรองและลงทะเบียนทุกราย

ด้าน ดร.อิบรอเฮง ดอเลาะ หัวหน้าสาขากฎหมายอิสลาม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศข้อปฏิบัติในการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งมีหลายประการแต่ขอเน้นย้ำชาวมุสลิมสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของจุฬาราชมนตรี และสาธารณสุขทุกครั้ง ให้นำผ้าปูละหมาดมาเอง สวมหน้ากากอนามัย อาบน้ำละหมาดมาจากที่บ้าน ยืนห่างกัน 1.5 เมตร

แม้จะแตกต่างจากช่วงปกติแต่เป็นกรณีพิเศษที่ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันตามมาตรการของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสได้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาอำนวยความสะดวก เพื่อให้ปลอดจากโรค COVID – 19