เที่ยวหมู่บ้านCIVปัตตานี “7วันมหัศจรรย์สงขลา” ประตูสู่ชายแดนใต้

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เยือนปัตตานีท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV ชุมชนบ้านทรายขาว เสนอ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา ประตูสู่การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้

19 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 สงขลา โดย นายประสาทสุข นิยมราษฏร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาส่งเสริมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเชิญสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมและรับฟังความคิดเห็นการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ Creative Industry Village : CIV ชุมชนบ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มี นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, นายยุทธพงศ์ นิคม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ทีมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม และผู้แทนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว ร่วมต้อนรับ และประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการหมู่บ้าน CIV หรือหมู่บ้านอุตสากรรม,สร้างสรรค์ ดำเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ การ
สร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยังเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนโดยจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ และรายได้ให้กับชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทรายขาว มีคำขวัญ “น้ำตกงาม ลือนามอาจารย์นอง ชุมชนสองศาสนาสามัคคี ประเพณีลากพระขึ้นเขา มัสยิดเก่าโบราณ อร่อยหวานลองกอง” โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว, หินพญางู, พระพุทธรูปใหญ่,ทะเลหมอก และวัดทรายขาว รวมถึงมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอลายจวนตานี, ส้มแขก, กล้วยเส้น

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์คือ การโดยสารรถจิ๊ปโบราณสมัยสงครามโลก ซึ่งหลงเหลือเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยนายพิชัย กล่าวว่า จากการประชุมสมาพันธ์ฯพร้อมให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการ โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

1. เรื่องการท่องเที่ยว มองว่าภาครัฐ เอกชน ยังทำงานแยกส่วน จึงขอเสนอ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา เป็น Gateway หรือประตูสู่การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ เน้นการเชื่อมโยงกับกิจกรรมชุมชน และหน่วยงานสนับสนุน นักท่องเที่ยวให้อยู่ต่อ โดยสงขลาเป็น Hub แล้วกระจายต่อสู่อีก 4 จังหวัด และ

2. ให้ชุมชนส่งเอกสาร และคำเชิญของชาวบ้านไปยังบริษัทใหญ่ เพื่อให้นำพนังงานมาเที่ยว ซึ่งนอกจากจะได้จำนวนแล้ว ก็อาจจะเป็น Big Brotherต่อไปได้