สตูล -​ วัดนิคมพัฒนารามผัง 7 แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม – ความรู้ป้อนต้นกล้าพัฒนาชุมชนยั่งยืน

ที่วัดนิคมพัฒนาราม ผัง 7 อ.มะนัง จ.สตูล ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่จำศีลของพระ หรือที่ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น แต่ที่นี่ได้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคู่คุณธรรม โดยเฉพาะการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน ที่สามารถนำกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

เยาวชนในชุมชนใกล้วัดที่มาขอบวชสามเณรภาคฤดูฝน หลังโรงเรียนปิดเทอมยาวเนื่องจากการระบาดโควิด 19 เพื่อเข้าศึกษาหาความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังได้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ตามวิถีชาวพุทธและ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

นอกจากนี้​ ทางวัดนิคมพัฒนาราม ผัง 7 ยังสอนวิชาที่นอกเหนือจากการฝึกวินัยด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว สามเณรทุกรูป จะได้เรียนรู้การเพาะปลูกต้นไม้ การเตรียมดิน การเตรียมต้นกล้า ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 20 ไร่ ของทางวัดที่มีการเพาะปลูกและเก็บผลผลิตจริงให้สามเณรได้เรียนรู้

สามเณรกฏษฏา กำไรรักษา บอกกับเราว่า หลังเสร็จการเรียนพระธรรมแล้วจะมาช่วยปลูกต้นไม้ ต้นสตอ และต้นมะนาว โดยทำหน้าที่ตอนกิ่งมะนาวเพื่อขยายพันธุ์ด้วย ซึ่งการตอนกิ่งต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ปักลงบนดินที่ชื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ จากวิชาความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์มากสามารถนำความรู้นี้ไปเพาะปลูกที่บ้านได้

ด้าน​ พระครูโสภณ ปัญญาสาร เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม ผัง 7 เจ้าคณะอำเภอมะนัง บอกว่า ทางวัดได้เน้นนำหลักคำสอนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้ว ยังเน้นในด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างมโนราห์ด้วย​ แม้ตอนนี้จะต้องหยุดไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

การฝึกสามเณรมีพื้นฐานความรู้ด้านการเพาะปลูกพืช ผักและต้นไม้ เมื่อสึกไปเป็นคารวาสจะได้นำวิชาความรู้ไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษานอกห้องเรียน

โดยทางวัดเชื่อว่าการเปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน คู่คุณธรรม” โดยมีการสร้างคลังอาหารบริการชุมชน และคลังต้นไม้ เพื่อต่อยอดและขยายผลให้ต้นกล้าชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีความสุขอย่างแท้จริง

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล