สถาบันอายุยืน ม.ทักษิณ ออกแบบโปรแกรมไอ้เท่ง 2 BE  60 PLUS TSU เต้นเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

สถาบันอายุยืน ( Long Life Institute) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดดำเนินการมาเมื่อปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 150 คน สถาบันอายุยืนได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น​ หลักสูตร อายุยืนยาว อยู่ดี มีสุข ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งโครงการบริการวิชาการอื่นๆ หลากหลายรูปแบบ

ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวที่บ้านกลุ่มแรก คือ ผู้สูงอายุ ทางสถาบันอายุยืน จึงเห็นว่าเมื่อผู้สูงอายุกักตัวอยู่บ้านนานๆ ก็เกิดภาวะความเครียด ความวิตกกังวล และมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง จึงได้คิดค้นนวัตกรรมกรรมการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมไอ้เท่งเพื่อเป็นต้นแบบนำไปใช้ในชุมชนกลุ่มตัวอย่าง

ผศ.เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เผยว่าในช่วงสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด – 19 สถาบันอายุยืน​คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการและบูรณาการกับงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสังคม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย ให้คนในสังคม มีสุขภาวะที่ดี ภายใต้กรอบแนวคิด “อายุยืนยาว อยู่ดี มีสุข”

ทั้งนี้ ได้นำกิจกรรมซึ่งเป็นโครงการของทีมนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนทีมออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 บ้านบางหล่อ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมและช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

ผศ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าวว่า กิจกรรมการออกกำลังกายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง

การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทรงตัว ความจำ ความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต โดยใช้ชื่อย่อโครงการนี้ว่า  “2 BE  60 PLUS  TSU  WORK OUT PROGRAMME” และใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ โปรแกรมไอ้เท่ง”

ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านนวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมไอ้เท่ง เป็นการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ สร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง และการผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุ

ทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทรงตัว ความจำ ความทนทานของกล้ามเนื้อ การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด 2 BE (Balance, Brain, Muscular Endurance, Cardiorespiratory Endurance)  60 PLUS – TSU

โปรแกรมไอ้เท่ง​ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคระบาดไวรัสโควิด – 19