สงขลา​ -​ รองผู้ว่าฯ อำพล ติดตามเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งสร้างงาน-รายได้ครบวงจรในพื้นที่และขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง

เมื่อวันนี้ (15 พ.ค. 63) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย ร้อยตำรวจเอก เจษฎาวุธ เพ็งลาย ผู้จัดการฟาร์ม ฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19 และสืบสานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน ตามรอยศาสตร์พระราชา “โคกหนองนา โมเดล”

นายอำพล พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนในทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา หันมาปลูกพืชระยะสั้น พืชผักสวนครัว นำมาบริโภคภายในครัวเรือน ถ้าเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

โดยใช้ฟาร์มตัวอย่างฯ แห่งนี้ นำร่องในการปลูกพืชผักสวนครัว ตามรอยศาสตร์พระราชา “โคกหนองนา โมเดล” เข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพืชตามแผนที่วางไว้ โดยได้แบ่งโซนออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซน A B C D และE รวมจำนวน 25 ไร่​ สำหรับใช้ในการปลูกพืชที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจะขยายผลไปสู่ชุมชนโดยรอบและชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้ง 16 อำเภอ อีกด้วย