ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

นายสุพิท จิตภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ประมาณ 6 ล้านราย ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผู้นำชุมชน

ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิดประกาศไว้ หรือตรวจสอบจาก เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/ โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ก่อนปี 2562 (ยังทำการเกษตรอยู่) และเกษตรกรรายใหม่ ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่งให้ผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลต่อไป

นายสุพิท จิตภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจาก โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้มีเกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตระหนักถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกร

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้เปิดทำงานให้บริการพี่น้องเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 6- 15 พฤษภาคม 2563

และขอเน้นย้ำว่าเกษตรผู้มีสิทธิจะได้รับการเงินช่วยเหลือตามโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น