28 เมษายน 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อหารือแนวทาง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดยะลา มี นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยะลา นายภิวัฒน์ โสเจยยะ จัดหางานจังหวัดยะลา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ที่ประชุม มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดยะลา ด้วยการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงาน ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรค Covid-19

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้มีการเสนอปฏิบัติตนของสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้ปลอดภัยจากโรค Covid-19 คือ 1. ผู้ประกอบการที่มีคนงานอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ต้องมีการคัดกรอง คัดกรองบุคคลบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน มีการวัดอุณภูมิผู้ปฏิบัติงาน

2. ให้ควบคุมคนงานไม่ให้อยู่ในที่แออัด เช่น ไม่รวมกลุ่มในทุกกรณี 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ 4. ร้านอาหารในที่พักแคมป์คนงาน ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 5. เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อ ประชาสัมพันธ์การป้องกัน

โดยเฉพาะประเด็นที่พักของแรงงานต่างด้าว ในการลงพื้นที่ของกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ในพื้นที่ ครั้งต่อๆ ไป จะนำมาตรการดังกล่าวไปแนะนำ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป