วันนี้ 1 พฤษภาคม 2563 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายวิชัย ศรี สมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมการเกษตร ในการมอบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออก ให้แก่ โรงพยาบาลสงขลา จำนวน 14 กล่อง ( 98 กิโลกรัม) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 14 กล่อง (98 กิโลกรัม)
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 4 กล่อง (28 กิโลกรัม)


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออก
จากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน โดยมีนายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้น 3 ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด
ซึ่งคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับที่สวน โรงแพ็ค และส่งถึงปลายทาง ทั้งนี้ ภาคใต้ ได้รับมะม่วงแทนความห่วงใยจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 600 กล่อง รวม 3,000 กิโลกรัม โดยได้จัดสรรมอบให้กับ 6 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสงขลา 150 กล่อง (750 กิโลกรัม) ภูเก็ต 120 กล่อง (600 กิโลกรัม) สตูล 100 กล่อง (500 กิโลกรัม) ปัตตานี 60 กล่อง (300 กิโลกรัม) ยะลา 70 กล่อง (350 กิโลกรัม) และจังหวัดนราธิวาส 100 กล่อง
(500 กิโลกรัม) เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้มีการส่งมอบมะม่วงสีทองให้เกษตรอำเภอ จำนวน 48 กล่อง (336 กิโลกรัม) เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 30เมษายน 2563 เพื่อส่งต่อความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 16 อำเภอ จุดคัดกรองประจำจังหวัด จำนวน 3 จุด
และวัดในจังหวัดสงขลา