วันที่ 1พฤษภาคม 256เวลา 14.00 น. ที่บริเวณชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร และ นายประสาน เหล๊าะเหม นายกเทศมนตรีเมืองม่วงงาม ลงพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงามให้รับงับการก่อสร้าง เนื่องจากเห็นว่าหาดม่วงงามไม่ได้มีสภาพที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง จึงไม่มีความจำเป็นในการสร้างเขื่อน อีกทั้งการดำเนินการโครงการฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย และไม่มีการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจจะเกิดดขึ้นภายหลังให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบหลังจากเสร็จโครงการ

ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า หลังจากได้ดูเอกสารและรับทราบข้อมูลจากการศึกษาวิจัย พบว่า บริเวณชายหาดถูกกัดเซาะไปมาก และในอนาคตบริเวณนี้จะเกิดการกัดเซาะที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 5-10 จะกัดเซาะเข้าไปจากเดิมเป็น100 เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ทางเทศบาลเมืองม่วงงามจึงร่วมกับกองโยธาและผังเมืองเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งจากเอกสารข้อมูลยังพบว่าโครงการดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย พร้อมกับเน้นย้ำให้ทางเทศบาลฯ เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งโดยเฉพาะกลุ่มที่คัดค้านโครงการ ให้เข้าใจถึงสาเหตุและความจำเป็นพร้อมกับให้เทศบาลส่งข้อมูลโครงการไปยังจังหวัดเพื่อดูรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนโครงการฯจะระงับหรือไม่นั้นต้องมาดูข้อเท็จจริงกันอีกครั้ง