สงขลา – “ฮุ้ง” จตุพร แซ่ลิ่ม กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ สงขลา ถอดบทเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน SMEs ใช้หลักภูมิปัญญาบัญชี รู้รายรับรายจ่าย สร้างวิถีสู่อนาคต

“พี่ฮุ้ง” นางสาวจุตพร แซ่ลิ่ม กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการหน่วยจัดการสุขภาวะ จังหวัดสงขลา ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ เพื่อขับเคลื่อน Node Flagship จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ในนามของตัวแทนสมาพันธ์ฯ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เพื่อให้สงขลาพัฒนาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

“ศาสตร์พระราชา” การทำเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน 3 มิติมีการทำการเกษตร 5 รูปแบบ คือ เกษตรแนวทฤษฎีใหม่, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน, เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร

โดยนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นต้นแบบ ระบบเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลากหลายชนิด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 1. ขุดสระกักเก็บน้ำ 30% 2. ปลูกข้าว 30% 3. ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 30% และ 4.สร้างสิ่งปลูกสร้าง อาทิ ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง 10% ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

“ฮุ้ง” จตุพร แซ่ลิ่ม กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ สงขลา

ประโยชน์จากการทำเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร พออยู่พอกิน เลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เป็นแนวทางการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ผสมผสานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงไว้ด้วยกัน ช่วยให้เกิดการพัฒนายั่งยืน

ในฐานะกรรมการสมาพันธ์ฯ ได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดให้แก่ SMEs ทั้งการอบรมและศึกษาดูงานนอกพื้นที่ โดยยึดแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อน SMEs ต่อไป

“ส่วนตัวพี่มีความชำนาญเรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบ และบัญชี การให้ความรู้กับชาวบ้านนั้น ช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี รับรู้รายรับรายจ่าย ต้นทุน การออม สร้างวิถีสู่อนาคต” พี่ฮุ้ง กล่าว

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส