เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ต.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ก่อนลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ แบบเดินเคาะประตูบ้านเพื่อลดการเบียดเสียดแออัดในการรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 2,000 บาท ซึ่งเริ่มดำเนินการรับลงทะเบียนวันแรกวันนี้ ไปจรถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

เทศบาลเมืองปากพนัง ได้ออกประกาศเรื่องการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัวแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน 1.) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ณ วันที่ประกาศ คือ 24 เมษายน 2563 2.) ผู้ที่มายื่นแบบคำขอลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าของบ้าน หรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นและกำหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่เป็นหนึ่งครอบครัว 3.) เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

4.) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 4.1) เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ 4.2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ 4.3) เป็นผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ

5.) ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร หรือเอกชน หรือผู้ซึ่งได้รับค่าจ้างรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ นักพรต นักบวช

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปากพนัง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับลงทะเบียนและสำรวจข้อมูล โดยแบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ชุมชนรัตนาราม ต้นหาด สนามกีฬา ประชาพัฒนา บากฉนาก ชายน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยชุมชนตลาด เสาธงทอง พรหมมานนท์ เขมวงศาราม ไผหั่ว รามประดิษฐ์ แพรกจูด สะพานใหม่ และเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยชุมชนบ้านล่าง สระแก้ว สินสืบสุข คงคาสวัสดิ์ นาควารี วารีสวัสดิ์ หูล่อง ศรีสมบูรณ์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด และหลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นว่าใช้ยืนยันรับรองการประกอบอาชีพนั้น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองปากพนัง โทร. 0 7551 7266 ต่อ 110 หรือกองสวัสดิการสังคม โทร. 0 7551 7266 ต่อ 302