วันนี้ 21 เม.ย.63 ที่ห้องโถง อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาติ ให้ มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด19 และได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นผู้แทนในการประสานงาน และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ที่รับมอบในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 1.ชุด Isolate Gownจำนวน 120 ชิ้น และชุดCover Gown จำนวน 150 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลยะลา 2. ชุด Isolate Gown จำนวน 80 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลเบตง 3. ชุด Isolate Gown จำนวน 40 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลรามัน 4.ชุด Isolate Gown จำนวน 40 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลบันนังสตา 5.ห้องคัดกรองตรวจเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับจังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนพสกนิกรจังหวัดยะลา