วันที่ 20 เม.ย. 63  พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต. เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (ครั้งที่ 5 ) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต. ประธานฯ มีนายศักระ กปิลกาญจน์ นายศักดา วิทยาศิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ศาลากลางจังหวัดสตูล

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว///สตูล