สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะสงฆ์ในจังหวัดพัทลุง
วันที่ 17 เมษายน 2563  ที่วัดจินตาวาส อำเภอเมืองพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่กาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และคณะได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะสงฆ์ในจังหวัดพัทลุง
ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ วัดจินตาวาส
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) อีกด้วย