หลังกระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด​ เมื่อวันที่​ 15​ เม.ย. โดยให้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี​ ให้​ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และสลับให้​ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทน

สำหรับประวัต​ิ​ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว​ ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2506 (อายุ​ 57​ ปี)​ ภูมิลำเนา เป็นคนจังหวัดพัทลุง เป็นศิษย์เก่า​โรงเรียน​มหาวิชาวุธ จังหวัด​สงขลา​ จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง​ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง​ ปริญญาโท M.A.Political Science Delhi University (India) และจบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วปอ., ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ, ฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารตำรวจระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 สถาบันดำรงราชานุภาพ

ศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน ประเทศญี่ปุ่น, ศึกษาดูงานหลักสูตรการถ่ายทอดวิทยาการเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาชนบทแบบองค์รวม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตรับราชการ เริ่มรับราชการตั้งแต่​ 4 มิถุนายน 2533 อายุราชการ 27 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ 28 พฤศจิกายน 2549 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ศอ.บต., 27 กรกฎาคม 2550 ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศอ.บต., 30 พฤศจิกายน 2552 รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต.

ต่อมา 8 สิงหาคม 2554 ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ), 6 กุมภาพันธ์ 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่, 1 ธันวาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, 26 ตุลาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย), 1 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ​ และ​ล่าสุด​ย้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต