ผู้ว่าฯ สั่งสตูล ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน 2563 สกัดไวรัสโควิด-19 แม้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในจังหวัด

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล ลงนามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 720/2563มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

โดยที่สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงในประเทศ
ไทย และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสตูล มีจํานวนผู้ป่วยติดเชื้ออยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูล ยังไม่มีผู้ป่วย แต่หากยังมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีความจําเป็น จะทําให้การแพร่เชื้อของโรคแผ่
ขยายลุกลามเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่งความเสียหาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงดังนั้น เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 และข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีคําสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูลเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทําให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จําเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกําหนดหากผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563“เป็นการยกระดับมาตรการที่เข้มข้นขึ้น เพื่อพิทักษ์พื้นที่และพิทักษ์ประชาชนของเรา และไม่ต้องกังวล เนื่องจากยังมีข้อยกเว้น เช่น สำหรับการขนส่งสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ยานพาหนะทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งก็ต้องดูเหตุผลและความจำเป็น เพราะบางส่วนก็ต้องมีความอ่อนตัวในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเข้มงวด” ผู้ว่าฯสตูล กล่าว และว่า

มาตรการป้องกันของจังหวัดขณะนี้ ประกอบด้วย 1. การกักตัว ทั้งการกักตัว ณ ที่พักอาศัย (Hom QuaranTine) หรือการกักตัวในพื้นที่ที่กำหนด (Local QuaranTine) ซึ่งการกักตัวที่พักอาศัยนั้น เราจะมีชุดปฏิบัติการของหมู่บ้าน 1 ชุดปฎิบัติการประจำหมู่บ้านรับผิดชอบ 10 หลังคาเรือน โดยให้ไปดูอย่างใกล้ชิดและ
เข้มข้น ส่วนการกักตัวในพื้นที่ๆ กำหนด อย่างเช่น กลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองมา นอกจากจะดำเนินดคีตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราก็นำตัวเข้าไปยังสถานที่กักตัวในพื้นที่ที่กำหนด

“กลุ่มนี้จะนำตัวไปอยู่ที่อำเภอ นายอำเภอก็จะรับไว้ แล้วก็จัดสถานที่ให้อยู่เป็นเวลา 14 วัน”

สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ตอนนี้เราจะใช้การกักตัวในพื้นที่ที่กำหนดทั้งหมด ส่วนที่เป็นประชาชนจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสตูลก็ต้องส่งกลับไปที่จังหวัดของเขา โดยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปลายทาง

“ตัวที่จะชี้ขาดคือ ชุดปฎิบัติการที่ประจำอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย เจ้าพนักงานควบคุม
โรค มีทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอสม. บ้านไหนที่เขาปกติก็ต้องให้คำแนะนำเขาว่า อย่าออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หรือถ้าจะออกก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย”สำหรับด่านชุมชน ตอนนี้สั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านเพื่อคัดกรองการเข้าออก ซึ่งเขาจะรู้ว่าใครเป็นยังไงในพื้นที่ของตัวเอง รวมถึงด่านที่มีการสนธิกำลังระหว่างตำรวจ-ทหาร ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินพื้นที่ต่างๆ

นอกจากมาตรการป้องกันแล้วการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อม ซึ่งการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 7 โรงพยาบาลมานั่งคุยกัน ซึ่งเราจะใช้มหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาเขตสตูล เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีอาคารสถานที่ ห้องพร้อมนายวีรนันทน์ กล่าวด้วยว่า ได้มีการการณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อเพื่อสตูล เป็นสิ่งสำคัญและการณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย 100% รวมทั้ง ร้านน้ำชาที่ให้เปิดขายได้ แต่ห้ามมีการนั่งรวมกันที่ร้านเนื่องจากที่ผ่านมาจากการรายงานของเจ้าหน้าที่และการลงตรวจพื้นที่ด้วยตัวเอง พบว่ายังพี่น้องประชาชนมานั่งสังสรรค์กันที่ร้านน้ำชา วัยรุ่นยังขับรถไปโน้นมานี่อยู่