8 เม.ย. 63 ที่บริเวณห้องโถงใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวในการประชุมศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส ถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในเบื้องต้นจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติงบประมาณ 904,690 บาท ตามโครงการเกษตรสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นค่าวัสดุการสาธิต และวัสดุการเกษตรการส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยกลุ่มที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรกคือ ผู้ด้อยโอกาส ไม่มีงานทำ และเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ การปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาวนราธิวาสได้ผลผลิตในระยะเวลาอันสั้น สามารถเก็บเกี่ยวมาบริโภคในครัวเรือนได้ เป็นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการบริโภคผักปลอดสารพิษ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดยมีการปรับโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 มาเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น ซึ่งจะจัดซื้อปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผักอายุสั้น เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้ปลูกผักบริโภคในครัวเรือนที่มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ได้อีกด้วย