ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง โดยมีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติ​ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลใหญ่เข้าสู่ตลาดเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สามารถเชื่อมโยงตลาดสู่ห้างสรรพสินค้าและตลาดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกร ทำให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการตลาดเกษตรกรมีในทุกจังหวัด

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า​ การดำเนินงานตลาดเกษตรกรของภาคใต้ ปัจจุบันมีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายทั้งหมด 452 แห่ง แยกเป็นเกษตรกร (Smart Farmer) จำนวน 200 ร้าน Young Smart Farmer จำนวน 46 ร้าน กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จำนวน 146 ร้าน มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าแต่ละเดือนมีมากถึง 3,000,000 – 4,000,000 บาท

สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งผัก ผลไม้ ข้าว อาหารแปรรูปทั้งปศุสัตว์ ประมง อาหารพร้อมรับประทาน และจากการเก็บข้อมูลยอดจำหน่ายสินค้าของตลาดเกษตรกรพบว่า ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรังมียอดจำหน่ายสินค้าสูงสุด

นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวว่า ตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง ยังคงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต โดยเปิดให้จำหน่ายสินค้า อยู่ที่หน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง (หน้าจวนผู้ว่าราชการ) และที่ผ่านมาตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังเป็นตลาดที่สร้างยอดขายมากที่สุดในภาคใต้ มีร้านค้าจำนวน 44 ร้าน (เกษตรกร จำนวน 25 ร้าน Young Smart Farmer จำนวน 5 ร้าน และกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จำนวน 14 ร้าน) เปิดขายทุกวันอังคารและวันศุกร์

สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกชนิด เช่น ฝรั่ง มะละกอ ยาหนม จากอำเภอรัษฎา เมล่อน ผักไฮโดรโปนิกส์ จากอำเภอเมือง อาหารทะเลสด/แปรรูป (ปลาเค็มกางมุ้ง) จากอำเภอสิเกาและอำเภอย่านตาขาว ขนม ผลไม้ ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ข้าวสังข์หยดและข้าวพื้นเมือง จากทุกอำเภอ และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

โดยตลาดเกษตรกรของจังหวัดตรัง มียอดการจำหน่ายแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท หรือปีละประมาณ 9 ล้านบาท และจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรังได้ดำเนินการตามมาตรการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดบูทจำหน่ายสินค้าให้มีระยะห่างกัน 2 เมตร เกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าและประชาชนที่มาซื้อของในตลาดต้องใส่หน้าอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ